آموزش مداحی

106
0

شخصی که در ابتدای مسیر آموزش مداحی قرار میگیرد شاید به جهت نبود برنامه ای مشخص دچار سردرگمی گردد وعلت اصلی آن در ندانستن جواب این ...

تزئینات هیئت

نمایش بیشتر

سخنرانی

نمایش بیشتر